Les og last ned oppropet som Word eller Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Microsoft Word eller Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

ORDERUDSAKEN: EN HENSTILLING

Undertegnede ønsker å vise sin uro over Orderudsaken: over dommen og over varetektskjennelsen. Tre bestialske mord har funnet sted, men ingen drapsmann er utpekt.. Vitneprov spriker, mange sammenheng er uklare. Kan gårdstvisten virkelig utgjøre et avgjørende motiv? Tvil føyer seg til tvil. Likevel uttaler domstolen seg kategorisk og idømmer tre av de tiltalte livsødeleggende straffer for planlagt medvirkning til drap.

Dommen kan være riktig, men den kan også være gal, for alle eller for noen av de dømte. Domspremissene forekommer oss ikke entydige. De har ikke godt nok avvist enhver rimelig tvil. Men i en slik sak bør fellende dom ikke etterlate tvil.

Dommen er ikke rettskraftig. Den vil over nyttår bli behandlet i en høyere rettsinstans. Inntil da er de dømte plassert i varetekt. Begrunnelsen er hensynet til den "allmenne rettsbevissthet". Dette er et lite anvendbart begrep; ingen har spurt noen "allmennhet" om dens mening i denne sak. Selv deler vi ikke en slik antatt allmenn oppfatning. Vi finner derimot varetektskjennelsen urimelig. Den forsterker den skyldbelastning selve dommen har påført de tiltalte. Den representerer dertil en "føring" under sakens videre gang som kan påvirke lagmannsretten til de domfeltes u-gunst.

Slik kan varetekten virke langt utover lovens intensjon. Den kan krenke de tiltaltes rettssikkerhet under sakens siste fase.

Vi er urolige over muligheten for at vårt rettsvesen - nok en gang - står i fare for å foreta et justismord, kanskje det groveste i vår rettshistorie. Faren kan dempes noe ved at varetekten oppheves ved neste gangs overprøving.


Oslo den 18.oktober 2001

Per Dalin, Inge Eidsvaag, Guttorm Fløistad, Tore Frost, Johannes Grøndahl, Arne Heli, Sissel Lange-Nielsen, Knut Midgaard, Bernt T. Oftestad, Helge Rønning, Knut Erik Tranøy, Egil A. Wyller, Kari Bruun Wyller, Thomas Chr. Wyller, Tor Waaler,

 

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster