Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

Oslo Politidistrikt
Grønlandsleiret 44
0190 OSLO Skien, 27. mars 2002

ORDERUDSAKEN

Det store flertall av familien på begge sider får ikke fred før ovennevnte sak er oppklart i sin helhet. Derfor har vi vedtatt i venneforeningen for Per og Veronica å intensivere den pågående private etterforskningen. Etter kjennelsen i lagmannsretten er vår uro større enn noen gang, og vi er av den mening at vi er vitne til et av de mest alvorlige justismord i vårt lands historie. Når det ikke lenger stilles krav til bevis i alvorlige drapssaker, kan i Norge hvem som helst bli tiltalt og dømt for hva som helst. Det holder at noen mer eller mindre troverdige forteller en historie utfra motiv som ikke undersøkes nærmere. Det er alvorlig når det i vårt land avdekkes 50 justismord i løpet av de siste 10 år.

Vi er overbeviste om at gårdstvisten kun er et vikarierende motiv, og at Per og Veronica Orderud er dømt på den ulogiske, men overleverte "historien om gårdstvisten" av mangel på bevis, trass i at et forlik om gårdstvisten var forkynt dem og to andre vitner før drapene. Per og Veronica uttrykte glede over at det gikk mot et forlik etter Per Pausts død. Hvem ville få kjennskap til en falsk underskrift ved et forlik? Hvorfor drepe for en odelsgård som ingen kunne ta fra Per Orderud? At riksadvokaten elegant omgjør tiltalen til "medvirkning" for å kunne dømme dem uten bevis, men bare på indisier fra høyst tvilsomme personer og vitneutsagn, setter hele vårt rettssystem og rettssikkerheten i fare. Hvem er det systemene verner og dekker?

Vi - 90% av familien som støtter Per og Veronica og mange venner/støttespillere må derfor til bunns i saken: Dersom Anne Orderud Paust og Per Pausts begrunnede søknader om politibeskyttelse kunne framlegges, er vi av den mening at disse kunne være viktige for å forstå hva denne saken egentlig dreier seg om. Vi antar at man ikke bare ringer og får politibeskyttelse uten videre? Ekteparet Paust må på en eller annen måte ha gitt uttrykk for hva de fryktet i politiavhør i forbindelse med det første attentatforsøket. Vi vet at attentat-forsøkene stemmer dårlig med utviklingen i gårdskonflikten. Ingen i familien er villige til å tro på historien om gårdstvisten før det motsatte er bevist. Vi kjenner Per og Veronica Orderud og går god for deres integritet. For oss er det helt ulogisk at Anne Orderud Paust og Per Paust er så redde for sine liv at de rømmer landet pga en helt vanlig gårdstvist mellom far og sønn. Ifølge Cato Schiøtz var det ingen temperatur i denne tvisten og den var faktisk løst. Men: Sier Anne Orderud Paust i søknaden at hun frykter sin bror og sin svigerinne pga av krangelen med faren, vil dette styrke politiets mistanke. Nevner hun ikke dette i søknadene, svekker dette politiets teori. Vi ville sette meget stor pris på om Oslo Politidistrikt så snart som mulig finner disse søknadene i sitt arkiv. Dette anser vi for en lite ressurskrevende etterforskning. Det er en rød tråd mellom ett overfall, to attentatforsøk og det planlagte og varslede trippeldrapet (fullbyrdelsen av truslene), og vi ber om Deres hjelp til å oppklare mysteriet. Tilbakeholdelse av slik viktig informasjon når to liv - Per og Veronica Orderuds - står på spill, kan ikke vårt rettsvesen være bekjent av.

Vi ber så innstendig vi kan om at ovennevnte dokumenter fremskaffes.

Vennlig hilsen


Bjørg I. Holen
Adr.: Kolmila 17, 3727 SKIEN (Tlf. 35 53 63 45 privat, tlf. arbeid: 35 93 55 55)
E-post: bj-irho@online.no

Gjenpart: Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, Vårt Land, VG, Romerikes Blad og Stortingets
justiskomite ved leder, advokatene Frode Sulland og Cato Schiøtz
.

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster